WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W LUBONIU 

 

 

                                                                                 Luboń, dnia ..............................................

 

 

                                                           WNIOSEK O PRZYJĘCIE
                                        DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W LUBONIU

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie………………………………………………
                                                         
imię (imiona) i nazwisko dziecka

do klasy …….... (proszę wpisać której: 3,4,5,6,7)  w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu

w roku szkolnym 2017/18r.
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:


Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były wykorzystane do celów postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.                                                                                                                                                                                                          ...............................................................                                                                                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnegoWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ..................................................................................    przez Gimnazjum nr 2(2016/2017) i Szkołę Podstawową nr 5 w Luboniu(od 1.09.2017) z zachowaniem prawa do wglądu
do tych danych i ich poprawiania ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 97 art.24, 32,35) Równocześnie z
gadzam na wykorzystywanie wizerunku  i danych dziecka w mediach i na stronie WWW  Gimnazjum nr 2/Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.
                                                                                                       
...............................................................
                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego

Imię (imiona) i nazwisko ucznia……..............................................................................................


Data i miejsce urodzenia    ..............................................................................................................


PESEL                                .............................................................................................................

Adres zamieszkania dziecka  ............................................................................................

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) ....................................................

...........................................................................................................................................

Telefony do rodziców (opiekunów prawnych) .................................................................

Adresy mailowe rodziców (opiekunów prawnych) ...........................................................

.............................................................................................................................................


Języki obce, których dziecko obecnie uczy się ..................................................................

 

Dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach: religii / etyki / rezygnujemy z tych zajęć  *

Zgadzam się na udział dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – tak / nie *

Moje dziecko chciałoby być w klasie z ....................................... (proszę wpisać imię i nazwisko)           ........…………………………..                                                  
            podpis rodzica/opiekuna prawnego

* proszę podkreślić

 

                               

 

 

Uczniowie