INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


                                                          NA ROK SZKOLNY 2022/2023

             
  Prosimy ósmoklasistów o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad naboru

 

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/         

 

http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2022/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023/

 
 

             

 

                     

                          INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

                                                          NA ROK SZKOLNY 2020/2021


 

          Na stronie naboru i Kuratorium Oświaty są już informacje o zasadach rekrutacji.

             Szkoły ponadpodstawowe umieściły już oddziały, do których będą rekrutować

             ósmoklasistów.
Strony z którymi warto sie zapoznać: ko.poznan.pl , nabor.poznan

 

 

         Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2021/2022.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.
Baza dostępna jest w serwisie na stronie głównej - Informator rekrutacyjny oraz w zakładce Szkoły i organy prowadzące – Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie – Rekrutacja

 

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Robert Kazimierz Gaweł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących,
techników, szkół branżowych I stopnia na rok szkolny 2019/2020: 

http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1_szkoly-ponadpodstawowe-i-klasy-wstepne-1.pdf

 

Informacje MEN dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej – rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – to główny temat briefingu prasowego z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, który odbył się w czwartek, 6 września br. Udział w nim wziął również Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Link: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-do-szkol-na-rok-szkolny-2019-2020-briefing-prasowy-z-udzialem-wiceministra-edukacji.html

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie https://men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały  informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej https://men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3- letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMN
NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
 
od 19 maja do 3 czerwca 
(do godz.15.00) 
uczeń składa dokumenty do co najwyżej 3 wybranych szkół (może wskazać 
dowolną ilość oddziałów w szkołach) 
-komplet dokumentów (podanie, karta pomocnicza, ew. załączniki) uczeń składa 
tylko w szkole I wyboru: w szkole II i III wyboru składa tylko podanie i otrzymuje 
pieczątki na karcie pomocniczej 
-uczeń dostarcza dokumenty do szkół zaczynając od szkoły III wyboru 
-podanie uczeń będzie mógł wypełnić na stronie: www.nabor.pcss.pl/poznan/ 
od 12 maja do 30 maja 
(do godz. 15.00) 
uczeń bierze udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności 
fizycznej organizowanych dla kandydatów, od których wymaga się szczególnych 
predyspozycji lub umiejętności (np.: oddziały dwujęzyczne, klasy mistrzostwa 
sportowego, oddziały lub klasy sportowe, klasy w szkołach artystycznych) 
6 czerwca (do godz.15.00) na stronie internetowej Kuratorium Oświaty: www.ko.poznan.pl zostają umieszczone 
informacje: 
 o liczbie oddziałów klas pierwszych 
 o liczbie przyjmowanych uczniów 
 o liczbie zgłoszeń do oddziałów (jako szkoła I wyboru) 
do 24 czerwca (do godz.15.00) uczeń może dokonać ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły – i wtedy 
przenieść dokumenty do szkół zgodnie z nową hierarchią wyboru 
27 czerwca uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum oraz kopię lub kopie 
(zależnie od liczby wybieranych szkół – uczestniczących w jednolitym systemie 
elektronicznej rekrutacji) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego 
do 1 lipca (do godz.15.00) uczeń dostarcza kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły I wyboru (jeśli wszystkie 3 wybrane 
przez niego szkoły uczestniczą w systemie elektronicznego naboru) 
do 3 lipca (do godz.13.00) szkoły ogłaszają listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkoły 
do 7 lipca (do godz.13.00) uczeń potwierdza wolę nauki w danej szkole dostarczając oryginały: świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
do 8 lipca (do godz.13.00) szkoły podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły (w wyniku potwierdzenia przez uczniów woli nauki w danej 
szkole) 
8 lipca (do godz.15.00) Kuratorium Oświaty umieszcza na stronie internetowej informacje o liczbie wolnych 
miejsc w oddziałach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów 
7 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do 
szkoły 
uczeń ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły 
do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
szkoła przygotowuje i wydaje uzasadnienia odmowy przyjęcia 
do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 
uczeń ma możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
do 7 dni od dnia złożenia 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej 
rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
nie później niż do 29 sierpnia REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (II NABÓR) 
dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami 
od 14 lipca do 29 sierpnia Kuratorium Oświaty umieszcza na swojej stronie internetowej www.ko.poznan.pl 
informacje: 
 o liczbie wolnych miejsc w oddziałach w poszczególnych szkołach lub 
 o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie